УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

01/01/2023

https://yuvelius.com/html/upload/files/items_documents/41/bg/56916614f64287360e862cf852682218/uslovia-za-izpalnenie1.pdf

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

 

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

по процедура

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

по

 

BG-RRP-4....... „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

 

 

 

 

 

  •  

1.     ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ. 3

1.1        Общи правила и изисквания. 3

1.2        Изисквания за информация, комуникация и публичност. 7

2.     ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ПЛАЩАНЕ. 8

3.     ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 10

 

                     

 

 

1. Техническо изпълнение на проектите

1.1 Общи правила и изисквания

Правата и задълженията, които възникват за крайните получатели (КП) са описани в договора за финансиране (Приложение Е) и Общите условия към него (Приложение F). В процеса на изпълнение на проектите, КП следва да се придържат към изискванията и указанията, публикувани от Структурата за наблюдение и контрол (СНД) в Министерството на енергетиката (МЕ).

Ако КП не може да изпълни изцяло или частично дейностите, заложени в договора за финансиране, плащанията могат да не се извършат (цялостно или частично) в зависимост от невъзможността за изпълнение на задълженията от страна на КП. В тази връзка е възможно и изискване за възстановяване на вече разплатени средства.

В случай че КП не успее да постигне заложените резултати (цялостно или частично), то СНД може да не извърши плащания.

Всеки краен получател е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта и напредъка по постигане на резултатите в ИСМ-ИСУН 2020 в структурирана форма и чрез прилагане на относими документи.

За предложения за изпълнение на инвестиции по Вариант 1 (проекти, които са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението, Компонент 1 или Компонент 2) - Финансово-технически отчет (ФТО) се представя еднократно до 1 месец след сключване на договор за финансиране с КП. 

За предложения за изпълнение на инвестиции по Вариант 2 (проекти, които се изпълняват след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател по Компонент 1 или Компонент 2) - при окончателно изпълнение на проекта и постигане на целите, се представя ФТО до 1 месец след крайния срок за изпълнение на проекта.

ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.  Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci.

 

Слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаичната система до 10 kWp, включително система за съхранение на електрическа енергия следва да бъде реално доставена на мястото на изпълнение на проекта, инсталирана (монтирана), тествана и пусната в експлоатация, като за целта бъде изготвен приемо-предавателен протокол. В протокола е необходимо да бъде посочено името и номера на удостоверението на лицето, извършило монтирането на слънчевата инсталация или фотоволтаичната система.

Оборудването трябва да отговаря на техническите изисквания, предвидени по договора за финансиране.

Произвежданата от слънчевата инсталация топлинна енергия трябва да бъде използвана за задоволяване на потребностите на КП от топла вода.

Произвежданата електрическа енергия от фотоволтаичната система трябва да бъде използвана само за осигуряване на потреблението на КП. В случай на изпълнение на фотоволтаичната система със система за съхранение на електрическа енергия, съхраняваната електрическа енергия трябва да се използва само от КП.

Инвестициите следва да са изпълнени в съответствие с принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, в съответствие с „Известие на Комисията Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламент за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/С58/01)“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности.

Цялата кореспонденция между КП и СНД се осъществява посредством функционалностите на ИСМ-ИСУН 2020.

За задължителното осигуряване на достъп до ИСМ-ИСУН 2020 всеки КП, като използва функционалностите на системата трябва да си създаде профил за достъп за целите на изпълнение и отчитане на проектите.

Съгласно чл. 132 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046[1], КП отговарят за съхранението на документацията и разходооправдателните документи, отнасящи се до финансирането, в продължение на три години след плащането.

Информацията и документите, отнасящи се до одити, обжалвания, съдебни спорове, искове във връзка с правни задължения или с разследвания на ОЛАФ, се съхраняват до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни спорове, искове или разследвания. Във връзка с информация и документи, отнасящи се до разследвания на ОЛАФ, задължението за съхранение на документация за срок, различен от тригодишния, се прилага след уведомяването на адресата на тези разследвания.

Всеки КП може да подаде сигнал за нередност до СНД при идентифицирани обстоятелства, изискващи това.

Отчитане изпълнението на инвестициите при Вариант 1

За предложения за изпълнение на инвестиции по Вариант 1 (проекти, които са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението, Компонент 1 или Компонент 2) - Финансово-технически отчет (ФТО) се представя еднократно до 1 месец след сключване на договор за финансиране с КП. 

Отчитане изпълнението на инвестициите при Вариант 2

За предложения за изпълнение на инвестиции по Вариант 2 (проекти, които се изпълняват след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател по Компонент 1 или Компонент 2) - при окончателно изпълнение на инвестицията и постигане на целите, ФТО се представя до 1 месец след крайния срок за изпълнение на инвестицията.

Финансово-техническите отчети следва да описват изпълнението на основните дейности по инвестицията и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на инвестицията, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени.

Крайният получател е отговорен за изпълнение на предложението за финансиране на закупуването на слънчева инсталация за БГВ или за закупуването на фотоволтаична система до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия (в случай на предложение, в което се предвижда закупуването на система за съхранение на електрическа енергия).

При изпълнение на инвестициите КП могат да възлагат, чрез подписване на договор на изпълнители извършването на предвидените дейности по инвестицията, свързани с доставката, монтажа, тестването, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на системите. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на инвестицията и се избират от КП при стриктно съблюдаване на одобреното от СНД в МЕ предложение.

ВАЖНО: Крайните получатели следва стриктно да изпълняват дейностите, одобрени в предложенията им и да разходват финансовите средства съгласно одобрените им бюджети.

При изпълнение на предложенията и в случай на възникнали нови дейности, които не са част от одобрените от СНД в МЕ или не са пряко свързани с изпълнението на одобреното предложение, КП следва да ги изпълнят със собствени средства. 

Крайният получател, заедно с изпълнителя определят реалистичен срок на изпълнение на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията/системата.

Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на всяка част от инсталацията/системата се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от КП и от Изпълнителя (или негов представител) в два екземпляра. В протокола е необходимо да бъде посочено името и номера на удостоверението на лицето, извършило монтирането на слънчевата инсталация или фотоволтаичната система.

Единичните цени за инсталацията/системата са крайни, включват всички разходи за изпълнение на Договора, в т.ч. за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация, провеждане на инструктаж на КП, действията в гаранционния срок, както и дължимите данъци, такси, застраховки и други присъщи разходи и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

При съблюдаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, СНД в МЕ ще извършва проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти от изпълнението на инвестициите. Проверките могат да бъдат както административни – проверка на документи, предоставени във връзка с постигане на етапи и цели или с изплащане на допустими разходи, а също и проверки на място за изпълнение на дейностите и постигане на резултатите, заложени по проекта.

Проверките на място ще се извършват на базата на оценка на риска, забавяне или неизпълнение на постигането на резултатите, които подлежат на отчитане пред Европейската комисия, и/или при други обстоятелства и индикации за проблеми, които могат да компрометират изпълнението на инвестицията. Крайният получател е задължен да осигури директен достъп (както по време на изпълнението на инвестицията, така и след неговото приключване) на представители на СНД (МЕ) и/или други одитиращи институции с цел извършването на проверка на място на резултатите от изпълнението на инвестицията.

Крайният получател е длъжен да допуска представители на СНД, определени от ръководителя на СНД лица, национални и европейски контролни и одитни органи, Европейската прокуратура, Прокуратурата на Република България, Европейската Комисия, Европейската сметна палата, външни одитори, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на документацията му и проверки на място (включително и внезапни), изпълнението на инвестицията, и да проведат пълен одит, при необходимост.

Крайният получател е длъжен да предприема навременни последващи действия за изпълнение на направени от компетентните органи препоръки.

 

1.2     Изисквания за информация, комуникация и публичност

За осигуряване видимост на финансирането от Съюза Министерството на енергетиката ще разработи Фейсбук страница, на която ще бъде поддържана информация за изпълнението на инвестициите, финансирани по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“.

Получателите на финансиране по схемата предоставят на СНД (МЕ) данни за напредъка по инвестициите, постигнатите резултати и снимков материал, чрез които СНД ще популяризира подкрепата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

2. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА инвестициите И ПЛАЩАНЕ

Правила за отчитане на извършените разходи от крайните получатели

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност), могат да бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискано предоставянето на финансиране, не могат да бъдат предоставяни за плащане към други източници.

Максималният размер на финансирането е определен в договора за финансиране. Фиксираният в договора размер на финансирането се основава на бюджета, който е предварителна оценка на размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на инвестицията. Фиксираният размер на финансирането в договора е окончателен, но действителният размер на подлежащата на изплащане помощ се определя след приключване на всички допустими дейности по инвестицията, зависи от цялостното изпълнение на заложените резултати и от тяхното надлежно удостоверяване, и от одобряване на действително извършените разходи.

Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на безвъзмездното финансиране по договора.

Ако КП не може да изпълни изцяло или частично дейностите, заложени в договора за финансиране, плащанията могат да не се извършат (цялостно или частично) в зависимост от невъзможността за изпълнение на задълженията от страна на КП.

Крайният получател е длъжен да възстанови надплатени от страна на СНД в МЕ суми, поради финансови и технически пропуски или двойно финансиране, за което КП е уведомен чрез информационната система ИСМ-ИСУН 2020, раздел ПВУ. Дължимите суми от КП, подлежат на възстановяване до 14 дни от датата на уведомяването.

По настоящата процедура КП ще бъдат домакинства/физически лица, които в качеството им на такива няма да бъдат регистрирани и данъчно задължени по ЗДДС.  Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, съгласно чл. 3, ал. 1, от ЗДДС.

За третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на настоящата процедура, следва да се има предвид т. 12 от раздел III „Общи условия“ от ДНФ №3/23.12.2016 г. на Министерство на финансите, според която КП определя ДДС като невъзстановим данък върху добавената стойност, когато  бенефициентът не е регистриран по ЗДДС.

ДДС е „невъзстановим“ и допустим разход за крайните получатели и съгласно чл. 186  параграф 4 буква в) на Регламент 2018/1046 на ЕП и Съвета.

По настоящата процедура се предвиждат следните плащания:

Вариант 1 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.

Разходите по Вариант 1 са допустими ако са възникнали след 7 юни 2022 г. и са извършени до датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестицията.

Допустимите разходи се доказват чрез фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност, документи за извършени плащания съгласно българското законодателство, както и документи, доказващи извършването на строително-монтажни работи, получаване на стоки и услуги, гаранционни карти.

Вариант 2 - за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след сключване на договор за финансиране.

Разходите по Вариант 2 са допустими, ако са извършени в периода след подписването на договора за финансиране до изтичането на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция.

След сключване на договор за финансиране на инвестицията, всеки КП първоначално финансира всички дейности със собствени средства при спазване на условията на договора за финансиране и бюджета на одобреното предложение за финансиране. След изпълнението на инвестицията и въз основа на одобрено окончателно искане за плащане, СНД ще предостави безвъзмездното финансиране.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се предоставя авансово плащане за изпълнение на инвестицията. Безвъзмездното финансиране се предоставя при одобрение на ФТО и искане за плащане.

Крайните получатели са отговорни за представяне на всички документи, въз основа на които СНД ще извърши проверка на изпълнените дейности и свързаните с тях разходи.

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура, и/или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност, документи за извършени плащания съгласно българското законодателство, както и документи, доказващи извършването на строително-монтажни работи, получаване на стоки и услуги, гаранционни карти), могат да бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискано безвъзмездно финансиране, не могат да бъдат предоставяни за плащане към други източници.

В случай че плащането се извършва в брой, фактурата следва да бъде придружена от касова бележка към фактурата.

В случай че плащането се извършва по банков път, към фактурата следва да бъде приложено платежно нареждане и банково извлечение от сметката на КП или вносна бележка към доставчика.

Крайните получатели представят всички документи, въз основа на които СНД в МЕ ще извърши проверка на изпълнените дейности и свързаните с тях разходи.

Всеки КП съхранява разходо-оправдателните документи, включително статистически и други данни, отнасящи се до финансирането, както и документи в електронен формат в съответствие с реда и сроковете определение в договора за финансиране. За срок от минимум 3 години след приключване изпълнението на инвестицията КП е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху активите, изградени в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на финансиране, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на инвестицията, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от инвестицията.

В случай на прехвърляне на собствеността на имота, в който е монтирана инсталацията/системата, преди изтичане на 3 години от датата на одобрение на ФТО и извършването на плащането от СНД към КП, КП се задължава да осигури съгласието и подписването от новия собственик на имота на договор/договорна клауза, с която новият собственик се задължава да изпълнява условията по този договор за остатъка от определения срок от 3 години.

След като бъде сключен договор за финансиране с КП, той ще има задължение да осигури постоянен достъп до местата, където ще бъде осъществено предложението за изпълнение на инвестицията.

Към искането за плащане КП следва да приложи и документ от банката му, удостоверяващ, че той е титуляр на посочената в искането банкова сметка.

Размерът на сумата за плащане се изчислява като разликата между максималния размер на безвъзмездното финансиране, определено в договора и верифицираните допустими разходи, определени въз основа на представените от КП документи.

Плащането се извършва след одобрението на финансово-техническия отчет.

СНД извършва плащането в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането за плащане в СНД, като в случаите предвидени в общите условия към договора е възможно този срок да бъде спиран.

СНД извършва плащането в лева по посочената от КП банкова сметка.

 

 

[1] Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012

Назад