Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ

01/01/2023

ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.  Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Назад