Условия за кандидатстване по програма "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата"

01/03/2021

https://yuvelius.com/html/upload/files/items_documents/40/bg/f987d96f7263c38e79561afa7adb6204/uslovia-kandidatstvane1.pdf

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

 

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

по

 

BG-RRP-4....... „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

 

 

 

 

 

 •  

1.     КОМПОНЕНТ ОТ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  2

2.     НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА. 2

3.     НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 2

4.     ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. 2

5.     ЦЕЛ НА ПОЛУЧАВАНИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  2

6.     ИНДИКАТОРИ. 2

7.     РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ И ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ. 2

8.     ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ. 2

9.     ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ. 2

9.1.      Критерии за допустимост на Кандидатите. 2

9.2.      Критерии за недопустимост на Кандидатите. 2

10.   ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА. 2

11.   ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ. 2

12.   ДОПУСТИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 2

13.   ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ. 2

13.1.        Допустими дейности. 2

13.2.        Недопустими дейности. 2

14.   ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ. 2

14.1.        Условия за допустимост на разходите. 2

14.2.        Допустими разходи. 2

14.3.        Недопустими разходи. 2

15.   БЮДЖЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ. 2

16.   СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ. 2

17.   ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ. 2

17.1.        Начин на подаване: 2

17.2.        Краен срок за подаване на предложения. 2

17.3.        Списък на документите, които се подават на етап на кандидатстване. 2

18.   РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА. 2

19.   ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА НЕ УСПЕЛИТЕ КАНДИДАТИ. 2

20.   ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ. 2

21.   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 2

                     

 

 

1. КОМПОНЕНТ ОТ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Компонент „Нисковъглеродна икономика“       

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Настоящата процедура за подбор на предложения е за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Министерство на енергетиката (МЕ) е определено за Структура за наблюдение и докладване (СНД) съгласно ПМС № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции и е отговорно за изпълнението на инвестиция С4.I2.

3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

5. ЦЕЛ НА ПОЛУЧАВАНИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) по компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ).

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

С изпълнение на инвестицията ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия  и ще се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства.

При реализацията на инвестицията ще се използва най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, с което настоящата процедура ще се съобрази с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C58/01 на ЕК (Технически насоки 2021/С58/01).

 

6. ИНДИКАТОРИ

Структурата за наблюдение и докладване (МЕ) ще следи за изпълнение на следния индикатор:

Подкрепа на най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия на твърдо гориво за инсталиране на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Посоченият индикатор от най-малко 10 000 домакинства ще бъде постигнат след сключване на договори за финансиране за целия размер на инвестицията с общ бюджет от 240 млн. лв., като изпълнението по договорите е до края на 2025 г.

Базовата стойност на посочения индикатор е „0“, а целевата стойност за всяко предложение за изпълнение на инвестиция е „1“. В т. ...“Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване са заложени базова и целева стойност на индикатора.

В процеса на изпълнение на инвестицията СНД ще проследи каква е общата инсталирана мощност на фотоволтаичните системи и системите за съхранение на електрическа енергия, изградени със средства по Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници. По отношение на въведените в експлоатация нови слънчеви инсталации за БГВ ще бъде извършено проследяване на тяхната инсталирана площ.

7. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ И ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

По Инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е предвиден общ бюджет от 240 млн. лв., който ще бъде разпределен поетапно. По настоящата процедура е определен  планиран размер на инвестицията от 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до средата на 2023 г.  

 

Планиран размер на инвестицията

Принос от ПВУ

Национално публично финансиране за невъзстановим данък добавена стойност

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

80 млн. лв.

49.87 млн. лв.

9.97 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

 

 

 

Планираният размер на инвестицията е разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

Компонент

Планиран размер на инвестицията

Принос от ПВУ

Национално публично финансиране за невъзстановим данък добавена стойност

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

12.8 млн. лв.

10.67 млн. лв.

2.13 млн. лв.

0 млн. лв.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

67.2 млн. лв.

39.20 млн. лв.

7.84 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

ВАЖНО: Структурата за наблюдение и докладване си запазва правото да преразпредели между Компонент 1 и Компонент 2 определения индикативно планиран размер на инвестицията, в случай на недостатъчен брой качествени предложения за финансиране по единия от тях и наличие на такива по другия компонент.

 

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

 • Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
 • Максимален размер на финансиране за предложение по:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

8. ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Предоставянето на публичен ресурс, в това число на безвъзмездно финансиране по настоящата процедура трябва да е съобразено с правилата за държавни помощи, като се отчита принципната недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които Договорът за функциониране на Европейския съюз, Регламентите и националното законодателство предвиждат.

По настоящата процедура за подбор се предоставя безвъзмездно финансиране в режим „непомощ“.

По тази процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели Кандидатите са физически лица, български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Поставено е изискване жилището да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.   

За слънчевите инсталации за БГВ в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

Същевременно в чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично ще е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

В чл. 25а, ал. 5 от ЗЕВИ изрично се посочва, че краен клиент може да внася произведената от него електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Посоченото изискване гарантира, че крайният получател на помощта не може да продава произведената електрическа енергия от фотоволтаичната система, без да е присъединен към разпределителната електрическа мрежа като производител на електрическа енергия.

За изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност до 5 МW в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14а от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

В чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

При спазване на посочените условия средствата, предоставени на крайните получатели по настоящата процедура, не представляват държавна помощ.

9. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

9.1. Критерии за допустимост на Кандидатите

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

 1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
 2. Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
 3. Жилището трябва да е основно за Кандидата.
 4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 7. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).
 8. Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 9. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12), която/които включва/т:
   • ценовите параметри на доставката и монтажа и
   • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
 10. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

 

9.2. Критерии за недопустимост на Кандидатите

Не се допуска за финансиране Кандидат:

 1. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
 2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
 3. За когото е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на финансиране, който не може да бъде отстранен;
 4. Който се е опитал да:
 • повлияе на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването или подбора, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или;
 • получи информация, която му дава неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на финансиране.
 1. За когото е установено, че: