Няма снимка

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

 

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

по

 

BG-RRP-4....... „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

Документи: